Инвестициски кредит

 • финансирање на модернизација, диверзификација и/или проширување на бизнисот;
 • купување или изградба на деловни објекти, земјиште и/или магацински простори;
 • обнова или инвестиција во возен парк;
 • можност за инвестирање во долгорочни средства со парцијално вклучување на инвестиција во обртен капитал;
 • рефинасирање на сопствени вложувања во долгорочни инвестиции и слично;
 • можност за грејс-период до 24 месеци;

Со инвестициски кредити имате можност за финансирање на инвестиции во модернизација и/или проширување на бизнисот, диверзификација на производи и производствени капацитети, изградба или набавка на сопствен деловен или магацински простор, градежни земјишта, возен парк и други основни средства.

Со инвестицските кредити имате можност за финансирање на инвестиции:

 • во модернизација и/или проширување на бизнисот;
 • инвестирање во опрема, со диверзификација во нови или постојни производствени капацитети;
 • земјиште , градежни објекти и/или магацински простори;
 • возен парк;
 • основно стадо;
 • изградба на деловни објекти;
 • рефинасирање на претходни вложувања;
 • и други основни средства.

Основни карактеристики

Износ на кредит

до 70 % од вкупната вреднсот на инвестицијата

Сопствено учество

минимум 30 %

Грејс-период

до 12 месеци

Во зависност од потребите на вашата фирма, Шпаркасе Банка" ви нуди широк спектар различни модели на долгорочно кредитирање.

Со обемот на вашата работа расте и потребата за трајни обртни средства, набавка на нови машини, возила итн.

На патот на развојот на вашата фирма потребно е да се купи или изгради нов деловен објект, производствен погон, складиште и/или канцелариски простор.

Висината на каматните стапки и надоместоци за сите облици на кредитирање ги одредуваат надлежните тела на Банката според одлуките за каматни стапки и тарифи на Банката, а во согласност со бонитетот на клиентот, придонесот во приходите на Банката, инструментите на обезбедување и досегашното искуство на работење со клиентот.

Побарајте платежна сметка online

 

Одберете платежна сметка која ќе одговара на потребите на Вашиот бизнис.

 

Побарајте кредит online

 

Зајакнете го Вашиот бизнис со дополнителни финансиски средства. 

 

Ви требаат дополнителни информации?

 

Поставете ни прашања или договорете состанок.