Револвинг кредит

  • користење и враќање на кредитот согласно важите потреби;
  • брзо и едноставно повлекување на средства со праќање на емаил на претставник во Банката;
  • можност за реодобрување на кредитот.

Краткорочниот револвинг кредит може да се користи за финансирање на повремени потреби за дополнителни обртни средства, периодично одржување на ликвидност и финансирање на извозни трансакции и подготовка на извоз.

Повлекувањето на средствата од одобрениот кредит е брзо и едноставно: со праќање на потпишано барање за користење на средства од одобрениот револвинг кредит, во кое ќе биде наведе износот, на e-mail до вашиот финансиски, кој ќе ви помогне што е можно поскоро средствата да бидат достапни во согласност со вашите желби.

Основни карактеристики

Рок на враќање

до 12 месеци

Начин на враќање

сукцесивно во зависност од важите потреби, но не покасно од денот на доспевање, најкасно од датумот на доспевање

Пресметка на камата

месечно или квартално на искористениот дел од кредитот