Кредит за трајни обртни средства

  • долгорочно финансирање на обртни средства;
  • можност за грејс-период до 12 месеца;
  • можност за финансирање на ДДВ од инвестициите.

Целта на овие кредити е да се обезбеди долгорочно финансирање на обртни средства потребни на клиентот за одржување на висок квалитетн на тековниот бизнис и зголемување на прометот и добивката на команијата, овозможувајчи му стабилен паричен тек. Со финансирање на трајни обртни средства е можно е да се финансира набавка на суровини и материјали, подготовка и одржување на земјоделското производство, финансирање на ДДВ од инвестирање и финансирање со цел инвестирање во трајни обртни средства наменети за проширување на извозните активности.

Основни карактеристики

Рок на враќање

до 3 години

Начин на враќање

месечно рати или ануитети

Грејс-период

максимум до 12 месеци

Побарајте трансакциска сметка online

 

Одберете трансакциска сметка која ќе одговара на потребите на Вашиот бизнис.

 

Побарајте кредит online

 

Зајакнете го Вашиот бизнис со дополнителни финансиски средства. 

 

Ви требаат дополнителни информации?

 

Поставете ни прашања или договорете состанок.