Летен потрошувачки кредит

  • Фиксна каматна стапка од 5,3% за цел период на отплата
  • Максимален износ 180.000 мкд
  • Максимален рок 48 месеци
  • Полиса за животно/неживотно осигурување
  • Трошок за апликација од 600 мкд

Основни карактеристики

Фиксна каматна стапка

5,3% за целиот период на отплата

Максимален износ

до 180 000 МКД

Каматна стапка

Фиксна каматна стапка за целиот период на отплата

5,3%

За потрошувачки кредит во износ од 180 000 МКД и со рок на отплата од 48 месеци со фиксна каматна стапка за целиот период и вклучено кредитно животно осигурување, СВТ изнесува 7,4%.

За потрошувачки кредит во износ од 180 000 МКД и со рок на отплата од 48 месеци со фиксна каматна стапка за целиот период и вклучено кредитно неживотно осигурување, СВТ изнесува 7,18%.


Шпаркасе Банка за сите свои клиенти кои ќе платат со картичка (дебитна или кредитна) од Шпаркасе Банка во туристички агенции - партнери на Банката, обезбеди дополнителни попусти за нивните аранжмани.

Туристички агенции партнери на Шпаркасе Банка:


Magelan Travel

New Ways Of Travel

Impala Travel

ETC Travel

Pilot Travel

Golden Tour

Euro Turist

Искористи го калкулаторот со цел да добиеш информативна пресметка на месечна рата за Летен потрошувачки кредит.

Трошоци

Провизија за аплицирање

600 МКД еднократен трошок за аплицирање за потрошувачки кредит

Административен трошок

0 МКД еднократно од износот на кредитот

Провизија за користење на податоци од МКБ

400 МКД еднократен трошок за одобрување на потрошувачки кредит