Пакети за физички лица

S, M, L и Премиум пакет на услуги за физички лица

Зошто да бидам корисник на еден од Пакетите на услуги за физички лица?

Пакетите се концепирани на начин што секој клиент има можност да одбере пакет согласно своите потреби и по една цена изразена како месечен надоместок за користење на пакет на услуги за физички лица да ги користи услугите и поволностите во пакетот

Сите финансиски услуги на едно место

Денарска трансакциска сметка

S-banking мобилно банкарство

Дебитна картичка

СМС известување

Траен налог

Дополнителни поволности:

  • Попуст на провизија за одобрување на потрошувачки кредит
  • Попуст на провизија за одобрување на станбен кредит
  • Попуст на провизија за одобрување на хипотекарен кредит
  • Попуст на провизија за Брокерски услуги

Вид на услуга

S

M

L

Премиум

Одржување на денарска трансакциска сметка

Дебитна картичка

СМС известување

S-banking мобилно банкарство
*Еднократен трошок за аплицирање 400мкд

 

Траен налог

 

 

Цени на Пакетот (месечен надоместок)

80 МКД

130 МКД

150 МКД

200 МКД

Дополнителни поволности

Попуст на провизија за одобрување на потрошувачки кредит

 

10%

20%

20%

Попуст на провизија за одобрување на станбен кредит

 

10%

20%

20%

Попуст на провизија за одобрување на хипотекарен кредит

 

10%

20%

20%

Попуст на провизија за Брокерски услуги

 

 

 

До 50%

Услови и рокови за користење на Пакетите на услуги за физички лица

  • Дополнителните поволности и дефинираниот месечен надоместок за користење на пакетите на услуги за физички лица се со важност до 31.12.2022 година за клиентите кои ќе аплицираат од 20.02.2019 заклучно со 31.12.2019 година, потоа ќе важат редовните надоместоци за користење на услугите согласно важечка Одлука за надоместоци (тарифи) на Банката.

Документација