Бесплатен пакет за млади од 15 до 25 години кој вклучува:

- платежна сметка
- Visa дебитна картичка
- S-Banka мобилно банкарство
- Соодветни привилегии и поволности во рамките на Vibe on клубот

Отварањето на пакетот за млади со навршени 18 години се врши лично во експозитурите на Шпаркасе Банка, со документ за идентификација (лична карта или пасош).
Младите на возраст од 15 до 18 години, при отварање на пакетот, потребно е да бидат застапувани од страна на законски застапник лично во експозитурите на Шпаркасе Банка, со документ за идентификација (лична карта или пасош) за застапникот и извод за малолетното лице.

VIBE on пакетот за млади вклучува:

  • Ослободување од провизија за месечно одржување на трансакциска сметка
  • Ослободување од чланарина за дебитна картичка
  • Ослободување од провизија за месечно одржување на S-Banka мобилна апликација со привилегија плаќање
  • Две бесплатни подигнувања на готовина месечно на АТМ од било кој АТМ во земјата (надвор од мрежата на Шпаркасе)

По навршување на 25 години, бесплатниот пакет за млади автоматски преминува во редовен С-пакет, дел од тековната понуда на банката.