facebook
you-tube
Барај
Станбен кредит со гарантирана камата за првите 5 години

ГАРАНТИРАНА КАМАТА ЗА ПРВИТЕ 5 ГОДИНИ

 ПРОМОТИВНО до 31.03.2017 година 

  • 0% провизија за одобрување;
  • 0 МКД трошок за проценка на недвижен имот;
  • 3,95% фиксна камата за првите 3 години;
  • 4,30% фиксна камата за 4-та и 5-та година;
  • Променлива каматна стапка по истекот на фиксниот период почнувајќи од 6,45%;

Рок на отплата: до 360 месеци.

Административен трошок за аплицирање за кредит: еднократно 500,00 МКД.

Сопствено учество:минимум 30% и хипотека на стан/куќа.

Обезбедување: Хипотека на стан/куќа.

Кредитна способност: Кредитната способност се пресметува согласно интерните процедури на Банката.

Провизија за одобрување после истекот на промотивниот период:

Еднократна провизија од 1,25% од износот на одобрениот кредит;

Еднократна провизија од 0,5% од износот на одобрениот кредит за станбен кредит за рефинансирање на станбен кредит во друга банка.

Намена: Наменски за купување на недвижен имот - стан/куќа според доставен преддоговор за купопродажба или доградба/надградба согласно доставен проект и дозвола за градба или рефинансирање на станбен кредит во друга банка.

Напомена: За лица кои не ја примаат платата преку Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, а сакаат да аплицираат за овој продукт мора да достават изјава дека платата ќе ја префрлат преку Банката во рок од 45 дена од датумот на склучување на Договорот за кредит.

Останато: Интеркаларната камата се наплатува од денот на реализација на кредитот до ставање на кредитот во отплата.

a
Copyright Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје