Апликација за вработување

Лични информации
Ве молиме податоците пополнете ги на македонски јазик (кирилично писмо)

@

Образование
Доколку одредено поле не се однесува на Вас ве молиме обележете со Н/А

Постдипломски студии

Додипломски студии

Средно училиштеРаботно искуство / Пракса
Пополнувањето на работното искуство е од тековното по последователно наназад. Доколку сте имале големи промени во работните места и одговорности кај еден ист работодавач, Ве молиме истите да ги пополните како засебни работни искуства
Дополнителни знаења и вештини
Овие податоци можете да ги пополните и со латинично писмо
Sparkasse Chat X