facebook
you-tube
Барај
Девизен пазар

Во зависност од износот и намената на купопражбата, Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје за своите клиенти, правни и физички лица, нуди повластени курсеви во сите валути од курсната листа на Банката, како и производи кои овозможуваат заштита од девизен ризик.

Преку своите сметки во Банката клиентите можат да извршуваат: 
a
Copyright Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје