facebook
you-tube
Барај
Државни хартии од вредност

Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје е редовен учесник на примарниот и секундарниот пазар на краткорочни и долгорочни државни хартии од вредност и на своите клиенти им нуди услуги на посредништво за купопродажба на истите.

За своите услуги, како агент на клиентите на примарниот и секундарниот пазар на државни хартии од вредност, Банката наплаќа провизија која е објавена во нејзината важечка Одлука за надоместоци (тарифи) за услугите.

Потребни услови за склучување на трансакција:

  • Пополнување на Барање од страна на клиентот за тргување со државни хартии од вредност.
  • Склучување на Општ Договор за посредување при купопродажба на државни ХВ на примарен и секундарен пазар.
  • Склучување на поединечни Договори за државни записи и/или државни обврзници, зависно од склучената трансакција на клиентот.
a
Copyright Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје