Контакти

Имате прашање за нас?

Пронајдете ги одговорите меѓу најчесто поставуваните прашања или обратете се во нашиот контакт-центар секој работен ден од 8:00 до 16:00 часот (освен празници) на начинот на кој вам најмногу ви одговара:

Контакт Центар

Тел.: + 389 2 3200 600
Адреса: ул. Македонија бр. 34, 1000 Скопје

Грижа за корисници - платежни картички (24/7)

тел: + 389 2 3200 600

Електронско банкарство

тел: + 389 2 3200 750
+ 389 2 3200 682
+ 389 2 3200 600
e-mail: netbanking@sparkasse.mk

Информации

тел: + 389 2 3200 500
Факс: + 389 2 3200 515
Адреса: ул. „Македонија" бр. 34, 1000 Скопје
e-mail: contact@sparkasse.mk

Поплаки, пофалби, сугестии

Online образец Пополнете го образецот на следниот линк
e-mail: poplaki@sparkasse.mk
pofalbi@sparkasse.mk

Кабинет на УО

тел: + 389 2 3200 501
e-mail: contact@sparkasse.mk

Сектор Управување со физички лица

тел: + 389 2 3200 613
e-mail: nasinfo@sparkasse.mk

Дирекција Канали на дистрибуција

тел: + 389 2 3200 637
+ 389 2 3200 718
e-mail: cards@sparkasse.mk

Сектор Управување со корпоративни клиенти

тел: + 389 2 3200 600
e-mail: corporate@sparkasse.mk

Сектор Управување со средства

тел: + 389 2 3200 125
e-mail: treasury@sparkasse.mk

Сектор Управување со ризици

тел: + 389 2 3200 527
e-mail: contact@sparkasse.mk

Сектор Финансии

тел: + 389 2 3200 516
e-mail: smetkovodstvo@sparkasse.mk 

Служба за човечки ресурси

Тел.: + 389 2 3200 593
e-mail: hr@sparkasse.mk

Служба Управување со имот и безбедност

тел: + 389 2 3200 610
e-mail: suib@sparkasse.mk

Правна Служба

тел: + 389 2 3200 536
e-mail: pravna@sparkasse.mk

Сектор Организација и ИТ

тел: + 389 2 3200 674
e-mail: contact@sparkasse.mk

Сектор Процесирање

Сервисен центар за процесирање

тел: + 389 2 3167 169
e-mail: procesinghelpdesk@sparkasse.mk

Платен промет со странство

тел: + 389 2 3167 165
+ 389 2 3167 110
e-mail: devizno@sparkasse.mk

Девизни плаќања

тел: + 389 2 3167 106
+ 389 2 3167 105
e-mail: doznakirezim@sparkasse.mk

Девизни приливи

тел: +389 2 3167 109 (физички лица)
+389 2 3167 108 (правни лица)
e-mail: prilivirezim@sparkasse.mk

Платен промет во земјата

тел: + 389 2 3167 113
+ 389 2 3167 115
e-mail: vplpinfo@sparkasse.mk

Служба за маркетинг и комуникации

тел: + 389 2 3200 531
e-mail: marketing@sparkasse.mk