Домашен платен промет

Во сите експозитури на „Шпаркасе Банка" може да ги извршите сите задачи поврзани со платниот промет. Од отворање платежна сметка, па сѐ до:

  • плаќање основен влог за основање на правно лице;
  • уплата / подигнување на готовина;
  • безготовински платен промет;
  • поднесување барање за издавање копија/и на налогот, извод;
  • информации за солвентноста на правно лице, состојба на сметка и извршени трансакции на сметката;
  • поднесување на барања за решавање на жалбите.

Платниот промет во земјата, на клиентите им овозможува целосно реализирање на сите тековни плаќања со домашни деловни партнери, како и на сите услуги за отворање, водење и одржување на трансакциските сметки со можност за избор на начинот на реализирање на плаќањата:

  • електронско банкарство;
  • со физичко доставување на налозите во хартиена форма.

Провизија: За реализирањето на налозите, Банката наплатува стандардна провизија според важечката, тековна одлука за тарифи на Банката.

Термински план за платен промет со земјата

Сакате да отворите сметка онлајн?

 

Одберете платежна сметка според Вашите потреби.

 

 

Ви требаат повеќе информации?

 

Поставете прашање или договорете состанок.