Поволности за вработените

Доброто работно опкружување и атмосфера не се развиваат сами од себе. Освен луѓето, придонесуваат и многу ситници. Околу ситниците...

blue icon clock

Флексибилно работно време
Во зависност од позицијата, вработените имаат флексибилно работно време.

blue icon heart

Грижа за здравјето
Доброволно приватно здравствено осигурување кое банката го нуди на своите вработени, како поволност во однос на здравјето.

blue icon protection shield

Колективно осигурување
Редовно месечно колективно осигурување со трошок покриен од страна на Банката.

blue icon bank notes

Соработка со Синдикатот
Поддршка на синдикалните активности поврзани со рекреација на вработените, учество на спортски активности, иницијативи за подмладокот, попусти на различни продажни места.

blue icon books

Едукација и развој
Сите вработени може да учествуваат на различни тренинзи, работилници, семинари, конференции, групациска размена, онлајн-обуки. Поттик и учество на натпревари и на симулирани обуки.

blue icon price tag

Корпоративна општествена одговорност
Работа во тим што е општествено одговорен, поттикнат да придонесе за општественото добро, вклучен како волонтер во хуманитарни активности, донации и помош за социјално ранливи категории на граѓани.

Погледнете и за:

Контакти

Дирекција за човечки ресурси

ул. Васил Иљоски 14, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија

Tel: +389 2 3167 156

hr@sparkasse.mk