Краткорочен револвинг кредит

  • користење и враќање на кредитот во согласност со важите потреби;
  • брзо и едноставно повлекување на средства со праќање е-маил на претставник во Банката;
  • можност за реодобрување на кредитот.

Краткорочниот револвинг кредит може да се користи за финансирање на повремени потреби за дополнителни обртни средства, периодично одржување на ликвидност и финансирање на извозни трансакции и подготовка на извоз.

Повлекувањето на средствата од одобрениот кредит е брзо и едноставно: со праќање потпишано барање за користење средства од одобрениот револвинг кредит, во кое ќе биде наведе износот, на e-mail до вашиот финансиски застапник, кој ќе ви помогне што е можно поскоро средствата да бидат достапни во согласност со вашите желби.

Основни карактеристики

Рок на враќање

до 12 месеци

Начин на враќање

сукцесивно во зависност од важите можности, најдоцна до датумот на доспевање

Пресметка на камата

месечно или квартално на искористениот дел од кредитот

Побарајте платежна сметка online

 

Одберете платежна сметка која ќе одговара на потребите на Вашиот бизнис.

 

Побарајте кредит online

 

Зајакнете го Вашиот бизнис со дополнителни финансиски средства. 

 

Ви требаат дополнителни информации?

 

Поставете ни прашања или договорете состанок.