САНЕЛ КУСТУРИЦА

М-р Санел Кустурица е назначен на функцијата член на Управен одбор на Шпаркасе Банка АД Скопје на 26.03.2021 година, а од 01.05.2022 година ја презема функцијата Претседател на Управниот одбор и Генерален извршен директор на Банката.

Својата кариера во банкарството ја започнува во 1999 година како дел од Микро Ентерпрајз Банка АД Сараево, Босна и Херцеговина, каде извршувал неколку функции поврзани со кредитирање, а во 2001 година бил назначен за Директор на секторот за кредитирање. Оваа функција ја извршувал до 2003 година, кога станал дел од Управниот одбор и Извршен директор во Прокредит Банка АД Сараево. Во 2006 година Кустурица е именуван за Директор на секторот одговорен за големи корпоративни клиенти и клучни клиенти во УниКредит Загребачка Банка. Во 2007 година станува Извршен директор и член од Управниот одбор на ХВБ-Централ Профит Банка, а од март, 2008 година е назначен за Извршен директор и Член на Управниот одбор на УниКредит Банка БиХ.

Кустурица станува дел од Ерсте и Штаермеркише Групацијата во јуни 2009 година, со неговото именување за Извршен директор и Член на Управниот одбор на Шпаркасе Банка АД БиХ, каде во септември истата година е назначен за Генерален извршен директор и Претседател на Управниот одбор на Банката, надлежен за Секторот за работа со физички лица и мали бизниси, Секторот за развој на бизнис со физички лица и мали претпријатија, Секторот за операции, Дирекцијата за човечки ресурси, Дирекцијата за маркетинг, комуникации и квалитет на услуги и Дирекцијата Секретаријат и усогласеност со прописи. Тој ја извршувал оваа функција заклучно со јануари, 2021 година.

Претседателот на Управниот одбор е надлежен за активности поврзани со работењето со население, маркетинг и развој на производи, за човечки ресурси и за координација на Генерален Секретаријат и Внатрешната ревизија.

НИНА НЕДАНОСКА

Г-ѓа Нина Неданоска е назначена за член на Управниот одбор на Шпаркасе Банка АД Скопје со Одлука од Надзорниот одбор која стапи на сила на 16.07.2021 година, а од 01.05.2022 година ја извршува функцијата Заменик претседател на Управен одбор.

Својата кариера во банкарството ја започнува во 2003 година како дел од Охридска банка АД Скопје, постепено напредувајќи и градејќи богата банкарска кариера на повеќе раководни позиции. Во периодот од 2006 до 2010 година е Директор на филијала Скопје, а од 2010 до 2013 работи како Раководител на малопродажната мрежа на Банката, како и Заменик-раководител на комерција и маркетинг. Во 2013 година, Неданоска беше назначена за Заменик-директор на Секторот Корпоративно и инвестициско банкарство, за потоа во 2015 да стане Директор на истиот оддел.

Во 2018 година, г-ѓа Неданоска е назначена за член на Управниот одбор на Охридска банка, одговорна за организација, управување и следење на комерцијалниот сектор, како и за работењето на одделенијата во составот на секторот за Корпоративни клиенти: одделение за мали и средни претпријатија, одделот за анализа на кредити, одделот за пазар на капитал и тргување, оддел за маркетинг и оддел за мрежна продажба. Од 2019, па се до присоединувањето на Охридска банка АД Скопје кон Шпаркасе Банка АД Скопје, г-ѓа Неданоска беше Претседател на Управниот Одбор на Охридска банка АД Скопје.

Заменик Претседателот на Управен одбор е надлежен за активности поврзани со работењето со корпоративни клиенти, со финансии, тргување и финансиски пазари и активности поврзани со управување со имот, логистика и безбедност.

АЛВИН АЛИЧЕВИЌ

М-р Алвин Аличевиќ е назначен за член на Управниот одбор на „Шпаркасе Банка АД Скопје" на 24.11.2017 г.

Својата кариера ја започнува со работа во Уникредит Банка А.Д. Бања Лука. Во 2007 година, својата кариера ја продолжува во „Штаермеркише Банка и Шпаркасе АГ", Грац, Австрија. Тој продолжува со својата кариера во рамките на Групацијата, а од јануари 2008 година е назначен на позицијата менаџер за Стратешко управување со ризици во „Шпаркасе банка Д.Д. Сараево", Босна и Херцеговина. Од 2011 година, својата кариера во рамките на Групацијата ја продолжува на работната позиција Сениор менаџер за управување со ризици за Југоисточна Европа во „Штаермеркише Шпаркасе" во Грац, одговорен за банките-ќерки и лизинг компаниите-ќерки во Југоисточна Европа.

М-р Алвин Аличевиќ во 2017 година е назначен за член на Управниот одбор на „Шпаркасе Банка АД Скопје", како член одговорен за следење на управувањето со ризици и член одговорен за операции, надлежен за Кредитен ризик, Стратешко управување со ризици, Наплата и управување со колатерали, Банкарски операции, Информатичка технологија и организација, Правна служба и служба за СППФТ и усогласеност со прописи.

М-р Алвин Аличевиќ го водеше процесот на интеграција на Банката со Охридска банка АД Скопје со фокус на пренос и спојување на податоци, ИТ, управување со ризици и банкарски операции.

г-дин Аличевиќ, како член на Управниот Одбор е надлежен за активности поврзани со стратешко управување со ризик, активности поврзани со управување со кредитен ризик, активности поврзани со наплата и управување со колатерали, активности поврзани со информатичка технологија, активности поврзани со деловни процеси и организација и активности поврзани со банкарски операции.

Надзорен одбор

  • Д-р Георг Бухер - претседател
  • Валбурга Зајдл - заменик претседател
  • Славиша Којиќ - член
  • Ханс Лудвиг Диксер - член
  • Глигор Бишев - член
  • Горан Петревски - независен член
  • Татјана Шишковска - независен член