ГЛИГОР БИШЕВ

Д-р Глигор Бишев е назначен на функцијата претседател на Управниот одбор и генерален извршен директор на „Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје" од 6.6.2013 година. Тој волонтерски ја извршува и улогата на потпретседател во Стопанската комора на Македонија.

Својата кариера ја започна во 1984 година во Народната банка на РМ, најпрво како помлад економист, а подоцна во 1993 година како генерален директор, за во 1994 година да биде назначен за вицегувернер и во периодот од 1997 до 2000 за Заменик гувернер на Народната банка на Македонија. Од 2000 година, Д-р Бишев ја извршуваше функцијата главен извршен директор и претседател на Управниот одбор во Стопанска банка АД Скопје.

Покрај професионалниот ангажман, д-р Бишев е активен и во областа на економските науки, како вонреден професор на Економскиот факултет – Прилеп и професор на постдипломски студии на Економскиот факултет – Скопје.

Тој учествувал во монетарното осамостојување и реформите во Република Македонија. Учествувал во повеќе истражувачки проекти во областите на банкарството и монетарната теорија и политика, применетата економија, економскиот развој, политики на девизниот курс, платниот биланс, меѓународните финансиски институции, тековите на капитал, корпоративното финансирање, инвестициите и финансиските пазари.

Една од позначајните функции што ги извршувал во својата досегашна кариера е копретседавач на Втората работна маса за економска обнова и развој на Пактот за стабилност (јануари - јуни 2000).

Д-р Глигор Бишев, како претседател на Управниот одбор на „Шпаркасе Банка", е надлежен за поставување на стратегијата на Банката и за продажните активности – работењето со физички лица, за управувањето со средства (ликвидност), за маркетинг и комуникации, за човечки ресурси, за сметководство и контрола, и за координација на Кабинетот на Управниот одбор, ОСИС и Внатрешната ревизија.

САНЕЛ КУСТУРИЦА

М-р Санел Кустурица е назначен за член на Управниот одбор на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје на 26.03.2021 година.

Својата кариера во банкарството ја започнува во 1999 година како дел од Микро Ентерпрајз Банка АД Сараево, Босна и Херцеговина, каде извршувал неколку функции поврзани со кредитирање, а во 2001 година бил назначен за Директор на секторот за кредитирање. Оваа функција ја извршувал до 2003 година, кога станал дел од Управниот одбор и Извршен директор во Прокредит Банка АД Сараево. Во 2006 година Кустурица е именуван за Директор на секторот одговорен за големи корпоративни клиенти и клучни клиенти во УниКредит Загребачка Банка. Во 2007 година станува Извршен директор и член од Управниот одбор на ХВБ-Централ Профит Банка, а од март, 2008 година е назначен за Извршен директор и Член на Управниот одбор на УниКредит Банка БиХ.

Кустурица станува дел од Ерсте и Штаермеркише Групацијата во јуни 2009 година, со неговото именување за Извршен директор и Член на Управниот одбор на Шпаркасе Банка АД БиХ, каде во септември истата година е назначен за Генерален извршен директор и Претседател на Управниот одбор на Банката, надлежен за Секторот за работа со физички лица и мали бизниси, Секторот за развој на бизнис со физички лица и мали претпријатија, Секторот за операции, Дирекцијата за човечки ресурси, Дирекцијата за маркетинг, комуникации и квалитет на услуги и Дирекцијата Секретаријат и усогласеност со прописи. Тој ја извршувал оваа функција заклучно со јануари, 2021 година.

М-р Санел Кустурица, како член на Управниот одбор на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје е надлежен за активностите поврзани со работа со корпоративни клиенти и управување со имот и безбедност.

АЛВИН АЛИЧЕВИЌ

М-р Алвин Аличевиќ е назначен за член на Управниот одбор на „Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје" на 24.11.2017 г.

Својата кариера ја започнува со работа во „Штаермеркише Банка и Шпаркасе АГ", Грац, Австрија, во рамките на меѓународната програма за обука на АИЕСЕК во 2007 година. Тој продолжува со својата кариера на позицијата менаџер за управување со ризици во „Шпаркасе банка Д.Д. Сараево", Босна и Херцеговина од јануари, 2008 година. Обемот на должности и одговорности во неговата функција вклучувал имплементација на адекватна структура за управување со ризици во согласност со локалните и со групациските барања.

Својата кариера во рамките на Групацијата ја продолжува на работната позиција Сениор менаџер за управување со ризици за ЈИЕ во „Штаермеркише Шпаркасе" во Грац од мај 2011 година, па сѐ до неговото назначување за член на Управниот одбор на „Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје".

М-р Алвин Аличевиќ, како член на Управниот одбор на „Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје" е надлежен за управувањето со ризиците, за организација и ИТ, за правни работи, за позадински активности (банкарски операции) и за координација на контрола на усогласеност на работењето на Банката со прописите, вклучително и спречување перење пари, како и за сите аспекти во делокругот на управувањето со ризиците кај позадинските активности (middle и back office) за управувањето со средствата и обврските.

Надзорен одбор

  • Д-р Георг Бухер - претседател
  • Валбурга Зајдл - заменик претседател
  • Славиша Којиќ - член
  • Ханс Лудвиг Диксер - член
  • Кристијан Поленак - независен член
  • Сузана Ставриќ - независен член