ГЛИГОР БИШЕВ

Д-р Глигор Бишев е назначен на функцијата претседател на Управниот одбор и генерален извршен директор на „Шпаркасе Банка АД Скопје" од 6.6.2013 година. Тој волонтерски ја извршува и улогата на Претседател на Совет на менаџери претприемачи – Институт/академија за извоз, при Стопанската комора на Северна Македонија.

Својата кариера ја започна во 1984 година во Народната банка на РМ, најпрво како помлад економист, а подоцна во 1993 година како генерален директор, за во 1994 година да биде назначен за вицегувернер и во периодот од 1997 до 2000 за Заменик гувернер на Народната банка на Македонија. Од 2000 година, Д-р Бишев ја извршуваше функцијата главен извршен директор и претседател на Управниот одбор во Стопанска банка АД Скопје.

Покрај професионалниот ангажман, д-р Бишев е активен и во областа на економските науки, како вонреден професор на Економскиот факултет – Прилеп и член на Деловниот Совет при Универзитет Американ Колеџ - Скопје.

Тој учествувал во монетарното осамостојување и реформите во Република Македонија. Учествувал во повеќе истражувачки проекти во областите на банкарството и монетарната теорија и политика, применетата економија, економскиот развој, политики на девизниот курс, платниот биланс, меѓународните финансиски институции, тековите на капитал, корпоративното финансирање, инвестициите и финансиските пазари.

Една од позначајните функции што ги извршувал во својата досегашна кариера е копретседавач на Втората работна маса за економска обнова и развој на Пактот за стабилност (јануари - јуни 2000).

По финализирање на статусната промена – присоединување на Охридска банка АД Скопје кон Шпаркасе Банка АД Скопје, извршена е нова распределба на надлежности помеѓу членовите на Управниот одбор на Банката, при што Претседателот на УО станува надлежен за активности поврзани со тргување и финансиски пазари, за човечки ресурси и за координација на Генерален Секретаријат и Внатрешната ревизија;

САНЕЛ КУСТУРИЦА

М-р Санел Кустурица е назначен за член на Управниот одбор на Шпаркасе Банка АД Скопје на 26.03.2021 година.

Својата кариера во банкарството ја започнува во 1999 година како дел од Микро Ентерпрајз Банка АД Сараево, Босна и Херцеговина, каде извршувал неколку функции поврзани со кредитирање, а во 2001 година бил назначен за Директор на секторот за кредитирање. Оваа функција ја извршувал до 2003 година, кога станал дел од Управниот одбор и Извршен директор во Прокредит Банка АД Сараево. Во 2006 година Кустурица е именуван за Директор на секторот одговорен за големи корпоративни клиенти и клучни клиенти во УниКредит Загребачка Банка. Во 2007 година станува Извршен директор и член од Управниот одбор на ХВБ-Централ Профит Банка, а од март, 2008 година е назначен за Извршен директор и Член на Управниот одбор на УниКредит Банка БиХ.

Кустурица станува дел од Ерсте и Штаермеркише Групацијата во јуни 2009 година, со неговото именување за Извршен директор и Член на Управниот одбор на Шпаркасе Банка АД БиХ, каде во септември истата година е назначен за Генерален извршен директор и Претседател на Управниот одбор на Банката, надлежен за Секторот за работа со физички лица и мали бизниси, Секторот за развој на бизнис со физички лица и мали претпријатија, Секторот за операции, Дирекцијата за човечки ресурси, Дирекцијата за маркетинг, комуникации и квалитет на услуги и Дирекцијата Секретаријат и усогласеност со прописи. Тој ја извршувал оваа функција заклучно со јануари, 2021 година.

Почнувајќи од 17 Јули, 2021 година, односно првиот ден по спроведување на статусната промена – присоединување со Охридска банка АД, Кустурица е назначен за Заменик Претседател на Управниот одбор на Банката, надлежен за активности поврзани со работењето со население и за активности поврзани со маркетинг и развој на производи.

АЛВИН АЛИЧЕВИЌ

М-р Алвин Аличевиќ е назначен за член на Управниот одбор на „Шпаркасе Банка АД Скопје" на 24.11.2017 г.

Својата кариера ја започнува со работа во „Штаермеркише Банка и Шпаркасе АГ", Грац, Австрија, во рамките на меѓународната програма за обука на АИЕСЕК во 2007 година. Тој продолжува со својата кариера на позицијата менаџер за управување со ризици во „Шпаркасе банка Д.Д. Сараево", Босна и Херцеговина од јануари, 2008 година. Обемот на должности и одговорности во неговата функција вклучувал имплементација на адекватна структура за управување со ризици во согласност со локалните и со групациските барања.

Својата кариера во рамките на Групацијата ја продолжува на работната позиција Сениор менаџер за управување со ризици за ЈИЕ во „Штаермеркише Шпаркасе" во Грац од мај 2011 година, па сѐ до неговото назначување за член на Управниот одбор на „Шпаркасе Банка АД Скопје".

По комплетирање на статусната промена, Аличевиќ станува надлежен за активности поврзани со стратешко управување со ризик, активности поврзани со управување со кредитен ризик, активности поврзани со наплата и управување со колатерали, активности поврзани со информатичка технологија и организација и активности поврзани со банкарски операции.

НИНА НЕДАНОСКА

Г-ѓа Нина Неданоска е назначена за член на Управниот одбор на Шпаркасе Банка АД Скопје со Одлука од Надзорниот одбор која стапи на сила на 16.07.2021 година.

Својата кариера во банкарството ја започнува во 2003 година како дел од Охридска банка АД Скопје, постепено напредувајќи и градејќи богата банкарска кариера на повеќе раководни позиции. Во периодот од 2006 до 2010 година е Директор на филијала Скопје, а од 2010 до 2013 работи како Раководител на малопродажната мрежа на Банката, како и Заменик-раководител на комерција и маркетинг. Во 2013 година, Неданоска беше назначена за Заменик-директор на Секторот Корпоративно и инвестициско банкарство, за потоа во 2015 да стане Директор на истиот оддел.

Во 2018 година, г-ѓа Неданоска е назначена за член на Управниот одбор на Охридска банка, одговорна за организација, управување и следење на комерцијалниот сектор, како и за работењето на одделенијата во составот на секторот за Корпоративни клиенти: одделение за мали и средни претпријатија, одделот за анализа на кредити, одделот за пазар на капитал и тргување, оддел за маркетинг и оддел за мрежна продажба. Од 2019, па се до присоединувањето на Охридска банка АД Скопје кон Шпаркасе Банка АД Скопје, г-ѓа Неданоска беше Претседател на Управниот Одбор на Охридска банка АД Скопје.

Г-ѓа Нина Неданоска, како член на Управниот одбор на Шпаркасе Банка АД Скопје е надлежна за активностите поврзани со работењето со корпоративни клиенти, активности поврзани со финансии и активности поврзани со управување со имот, логистика и безбедност.

Надзорен одбор

  • Д-р Георг Бухер - претседател
  • Валбурга Зајдл - заменик претседател
  • Славиша Којиќ - член
  • Ханс Лудвиг Диксер - член
  • Кристијан Поленак - независен член
  • Сузана Ставриќ - независен член