Хипотекарни кредити

Се оди по план.

Основни карактеристики

Валута на кредитот

МКД и ЕУР

Рок на отплата

20 години

Максимален износ на кредит

Максимален износ на кредитот е 400 000 ЕУР или 24 600 000 МКД за постојни клиенти и 350 000 ЕУР или 21 525 000 МКД за нови клиенти на „Шпаркасе Банка Македонија".

Каматна стапка - хипотекарен кредит во МКД

Фиксна
 

за првите 12 месеци

5,50% фиксна каматна стапка

Променлива
(врзана за к.с. на БЗ)

по истекот на фиксниот период

почнувајќи од 8,00% зависно од интерниот рејтинг на клиентот

Каматна стапка - хипотекарен кредит во ЕУР

Фиксна
 

за првите 3 години

5,50% фиксна каматна стапка

Променлива
(врзана за к.с. на БЗ)

по истекот на фиксниот период

почнувајќи од 6,45% во зависност од интерниот рејтинг на клиентот

Префрлување на платата во „Шпаркасе Банка Македонија"!

Лицата кои не ја примаат платата во „Шпаркасе Банка Македонија", а сакаат да аплицираат за овој производ мора да достават изјава дека платата ќе ја префрлат преку Банката во рок од 45 дена од датумот на склучување на Договорот за кредит.

Трошоци

Административен трошок

1.100 МКД

Надомест за обработка

1,25 % 0,5 % ако со кредитот се врши рефинансирање на кредит во друга банка

Интеркаларна камата

Да од денот на реализација на кредитот до ставање на кредитот во отплата

Обезбедување за кредитот

  • Хипотека на недвижен имот
  • Задолжително обезбедување на полиса за осигурување на недвижниот имот винкулирана во корист на Банката како и проценка на недвижниот имот од овластени судски проценители

*Обновена полиса и процена задолжително се обезбедува секоја година сѐ до целосна отплата на кредитот.

Како да го реализирате кредитот?

Документација за хипотекарни кредити

Аплицирајте за кредит oнлајн?

 

Едноставно и брзо до потребните средства.

 

 

Ви требаат повеќе информации?

 

Поставете прашање или договорете состанок