Орочен депозит со фиксна каматна стапка за целото времетраење на орочувањето.“ Депозит Плус“ на 24 и 36 месеци во МКД.  Депозит Плус е наменет за клиентите кои се заинтересирани да штедат во денари и кои сакаат да направат добар план за заштеда на подолг период. Со овој депозит, депонентите кои ќе отворат традиционален депозит во денари добиваат 2,2% фиксна годишна каматна стапка за денарско штедење на 24 месеци односно 2,4% за 36 месеци.

    Зошто Депозит Плус?

    • Промотивна понуда со атрактивни каматни стапки
    • Фиксна каматна стапка за целиот период на орочување
    • Минимален износ на почетен влог од 2.000 МКД

    Листа на каматни стапки