Станбен кредит со фиксна каматна стапка за првите 10 години

  • Фиксна каматна стапка за првите 10 години од 2,9%
  • Без административни трошоци до 30.06.2022
  • Можност за вклучување на полиса за животно осигурување

Основни карактеристики

Максимален износ на кредит

до 400 000 EUR

Рок на отплата

до 30 години

Провизија за аплицирање

800 МКД

Каматна стапка

Фиксна
 

Почнувајќи од 2,9% за првите 10 години

Променлива
(врзана за 6м. Еурибор)

по истекот на фиксниот период

почнувајќи од 4,00 % во зависност од интерниот рејтинг на клиентот

Префрлување на платата во Шпаркасе Банка АД Скопје!

За лица кои не ја примаат платата во „Шпаркасе Банка Македонија", а сакаат да аплицираат за овој производ мора да достават изјава дека платата ќе ја префрлат преку Банката во рок од 45 дена од датумот на склучување на договорот за кредит.

Намена на кредитот

Купување на недвижен имот (стан, куќа)

Доградба/надградба на станбен простор согласно доставен проект и дозвола за градба

Рефинансирање на станбен кредит во друга банка

Искористи го калкулаторот со цел да добиеш информативна пресметка на месечна рата за станбен кредит со фиксна каматна стапка за првите 10 години.

Обезбедување за кредитот

  • Сопствено учество почнувајќи од 10%
  • Хипотека на стан/куќа
  • Винкулирана полиса за осигурување на имотот во корист на Банката

Трошоци

Административен трошок

0 % од износот на кредитот

Провизија за користење на податоци од МКБ

400 МКД еднократен трошок

Аплицирајте за кредит oнлајн?

 

Едноставно и брзо до потребните средства.

 

 

Ви требаат повеќе информации?

 

Поставете прашање или договорете состанок

 

 

Документација за станбени кредити