Твојот нов дом, тоа си ти!

Станбен кредит по твоја мера

  • Без трошоци за процена на недвижен имот за првата година
  • Фиксна каматна стапка за првите 5 години
  • Полиса за осигурување на имот во соработка со Винер Осигурување

Основни карактеристики

Максимален износ на кредит

до 400 000 EUR

Рок на отплата

до 30 години

Провизија за одобрување

2.000 МКД

Каматна стапка

Фиксна
 

за првите 5 години

3,25 % за првите 3 години

4,70 % за 4-тата и 5-тата година

Променлива
(врзана за 6м. Еурибор)

по истекот на фиксниот период

почнувајќи од 5,90% во зависност од интерниот рејтинг на клиентот

Префрлување на платата во „Шпаркасе Банка Македонија"!

Лицата кои не ја примаат платата во „Шпаркасе Банка Македонија", а сакаат да аплицираат за овој производ мора да достават изјава дека платата ќе ја префрлат преку Банката во рок од 45 дена од датумот на склучување на договорот за кредит.

Намена на кредитот

Купување на недвижен имот (стан, куќа)

Доградба/надградба на станбен простор во согласност со доставен проект и дозвола за градба

Рефинансирање на станбен кредит во друга банка

Искористи го калкулаторот со цел да добиеш информативна пресметка на месечна рата за станбен кредит со фиксна каматна стапка за првите 5 години.

Обезбедување за кредитот

  • Сопствено учество почнувајќи од 15 %
  • Хипотека на стан/куќа
  • Винкулирана полиса за осигурување на имотот во корист на Банката

Трошоци

Административен трошок

1.100 МКД еднократен трошок за аплицирање 

Провизија за одобрување

2.000 МКД еднократен трошок за одобрување на станбен кредит

Документација за станбени кредити

Аплицирајте за кредит oнлајн?

 

Едноставно и брзо до потребните средства.

 

 

Ви требаат повеќе информации?

 

Поставете прашање или договорете состанок