Штеден план

  Орочен депозит со фиксна каматна стапка за целото времетраење на орочениот депозит и можност за дополнителни уплати „ШТЕДЕН ПЛАН“ на 12, 24, 36 и 60 месеци во МКД. Штеден План е наменет за клиентите кои се заинтересирани да штедат во денари и кои сакаат да направат добар план за заштеда на подолг период. Со овој депозит, имате можност да испланирате определен месечен износ од Вашите примања, кој преку траен налог ќе се префрлува на депозитот и на тој начин континуирано ќе го зголемувате својот штеден влог. Освен со траен налог, дополнителни уплати може да се прават и преку шалтер и преку мобилно и електронско банкарство..  

  Зошто Штеден План?

  • Фиксна каматна стапка за целиот период на орочување
  • Минимален износ на почетен влог од 6.000 МКД
  • Дополнителни уплати од минимум 1.000 МКД
  • Можност за дополнителни вложувања преку шалтер, мобилно (S Banka) и/или електронско банкарство

  Каматните стапки, по периоди, изнесуваат како што следи:

  Листа на каматни стапки