BANER_2
  • 2022 30 Август
    Известувања Известување - Промена на адреса на Шпаркасе Банка АД Скопје

Врз основа на Решението од Народната Банка на Република Северна Македонија со број ПТ Бр.15-27691/3, 26792/4 од 24 Август 2022 година со кое се издава претходна согласност за промена на седиштето на Банката и претходна согласност за измена на Статутот на Банката, а по извршениот упис во Централниот Регистар на Република Северна Македонија на ден 29 август 2022 година, ги информираме нашите клиенти, соработници и добавувачи дека:

Новата адреса на седиштето на Шпаркасе Банка АД Скопје е на ул. „Васил Иљоски“ бр. 14, Скопје.

Со почит,

Шпаркасе Банка