img_002
  • 2023 5 Јануари
    Соопштенија Известување- Нов член на Надзорен одбор на Шпаркасе Банка АД Скопје
2023-01-05

Известување за нов член на Надзорен одбор на Шпаркасе Банка АД Скопје

 

Во согласност со член 158 од Законот за хартии од вредност, Шпаркасе Банка АД Скопје, како Акционерско друштво со посебни обврски за известување, го доставува следново тековно соопштение за спроведени промени во органите на Банката:

По добивање на согласност од Гувернерот на Народната банка на Република Северна Македонија и упис на именувањето во Централниот Регистар на Република Северна Македонија, г-дин Глигор Бишев од 01.01.2023 година е нов член на Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка АД Скопје

Со почит,

Шпаркасе Банка АД Скопје