img_02
  • 2023 21 Септември
    Известувања Измена на Одлуката на надоместоци за физички лица со важност од 21.11.2023.docx

Ве известуваме дека Шпаркасе Банка изврши измена на Одлуката на надоместоци за физички лица која ќе започне да се применува од 21.11.2023 година.

Измената е следна:

Воведување на нов надоместок – Надоместок за испраќање на известување за нективна платежна сметка и/или депозит.

*Согласно Општите услови за платежна сметка и платежни услуги за физички лица кои се во важност од 01.01.2023 година, доколку Корисникот пред датумот на примена на промените не ја извести банката дека не се согласува со направените промени, односно не поднесе барање за раскинување на Договорот, се смета дека Корисникот е согласен со промените и дека ги прифаќа во целост.