img_02
  • 2023 13 Ноември
    Известувања Нов независен член на Надзорниот одбор


И З В Е С Т У В А Њ Е

 

Во согласност со член 158 од Законот за хартии од вредност, Шпаркасе Банка АД Скопје, како Акционерско друштво со посебни обврски за известување, го доставува следново тековно соопштение за спроведени промени во органите на Банката:

По добивање на согласност од Гувернерот на Народната банка на Република Северна Македонија и упис на именувањето во Централниот Регистар на Република Северна Македонија,  Татјана Шишковска е нов независен член на Надзорниот одбор на Шпаркасе Банка АД Скопје.


ШПАРКАСЕ БАНКА АД Скопје