С-ПЛАН ненаменски потрошувачки кредит со животно осигурување

  • Износ до 610.000 МКД
  • ПРОМОТИВНО: Без провизија за одобрување на кредитот
  • Рок на отплата до 10 години
  • По исплата на кредитот можност да располагате со заштеда која ви ја овозможува полисата за животно осигурување во соработка со Winner Life.

Основни карактеристики

Фиксна каматна стапка за првите две години

почнувајќи од 5,75%

Максимален износ

до 610.000 МКД

Обезбедување

кредитоспособен жирант или солемнизација

Каматна стапка

Фиксна
 

за првите 24 месеци

почнувајќи од 5,75%

Променлива
(врзана за к.с. на БЗ)

по истекот на фиксниот период

почнувајќи од 7,55%

Искористи го калкулаторот со цел да добиеш информативна пресметка на месечна рата за С-ПЛАН - потрошувачки кредит.

Обезбедување за кредитот

Од 300 001 МКД до 610 000 МКД - 1 (еден) кредитоспособен жирант или солемнизација на договорот за кредит на нотар.

*Дополнително задолжително обезбедување е полиса за мешовито животно осигурување на кредитокорисникот. Полисата која служи за обезбедување на кредитот се купува преку Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје која врши застапување во осигурување за ВИНЕР ЛАЈФ- Виена Иншуренс Груп АД Скопје.

*За солемнизација на договорот на нотар потребно е брачниот другар или близок роднина (брат, сестра, родител) да се јави како солидарен должник во договорот за кредит.

Трошоци

Административен трошок

1.000 МКД еднократен трошок за аплицирање за потрошувачки кредит

Провизија за одобрување

0% промотивно Без провизија за одобрување на кредитот 

Документација за потрошувачки кредити